Ron Brecher作品集

Ron Brecher

Ron Brecher

Ron Brecher: “我正在努力掌握天文摄影的艺术,去拍摄星系、星云、星团等等。几乎所有数码相机和望远镜设计我都了解并使用过,我用PixInsight处理图像,我的作品有印刷版,也会上传到网上,有用在CD封面上的,也有用在啤酒标签上的。”

狮子座三重奏 – M65, M66 and NGC 3628, with QHY16200A

M33, Triangulum Galaxy, with QHY 16200A

NGC457-1小时-RGB

NGC 5907, with QHY16200AM5-8hr42m-LRGBM3-12hr10m-LRGB眉月星云

M27-25hr-HaO3LRGB

鲸鱼和曲棍球棒

NGC7000_88x10m OSC

M81-M82-7hr15m-LHaRGB